Parafia

Parafia to terytorium i wspólnota wiernych powierzone przez biskupa proboszczowi. Rozwój chrześcijaństwa pociągnął za sobą, począwszy od IV wieku, podział diecezji na parafie. Parafia będąc podstawą komórką struktury kościelnej i życia religijnego, skupioną wokół kościoła, wywarła głęboki wpływ na administracyjną geografię Europy i dała początek większości wsi. Opisywanie dziejów danej parafii to nie tylko rozpatrywanie spraw związanych z tworzeniem się struktur instytucjonalno-bytowych, ale również rozpatrywanie realizacji zadań powierzonych przez Kościół wszystkim wiernym, którzy poprzez swoje zaangażowanie w życie i działalność parafii dążą do ostatecznego celu, jakim jest zbawienie.

Tematem niniejszej pracy są „Dzieje parafii Pinczyn w latach 1920 – 2005”. Ramy czasowe zostały umieszczone celowo, ponieważ Pinczyn jest jedną z najstarszych parafii na Kociewiu, jej początki sięgają XIII wieku. Trudno w jednej pracy zawrzeć tak długą historię. Poza tym początki tej parafii interesowały historyków i doczekały się opracowania przez ks. Stanisława Kujota. Edyta Wiśniowska w książce „Pinczyn. Monografia wsi kociewskiej” też dużo miejsca poświęciła najstarszym dziejom parafii. Stąd taki wybór ram czasowych, by opisać historię najnowszą, od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1920 roku do roku 2005. Praca opiera się przede wszystkim na źródłach archiwalnych. Wykorzystano też literaturę przedmiotu.
 
Głównym miejscem przechowywania ważnych dla tej pracy materiałów okazały się zespoły akt Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie, Archiwum Parafialnego w Pinczynie oraz Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Dokumenty zawarte w tych archiwach stanowiły podstawę do poznania m. in. genezy, miejsc kultu czy pracy poszczególnych proboszczów. Do poznania struktury demograficzno-społecznej autor wykorzystał dane znajdujące się w Urzędzie Gminy Zblewo. Do omawiania tego zagadnienia autor chciał wykorzystać informacje z Narodowego Spisu Powszechnego, jednak Urząd Statystyczny w Gdańsku posiadał jedynie dane dotyczące całej gminy Zblewo, do której należą wsie parafii Pinczyn (jedna z wsi: Góra należy do gminy Stara Kiszewa). Literatura przedmiotu została wykorzystana przede wszystkim do poznania historii Pinczyna oraz uwarunkowań geograficznych. Podział pracy jest rzeczowy. Jednak wewnątrz poszczególnych paragrafów zachowana jest chronologia. Problematyka pracy została opracowana w siedmiu rozdziałach.

Pierwszy rozdział zatytułowany „Dzieje parafii Pinczyn do 1920 roku” zawierać będzie omówienie uwarunkowań geograficzno-historycznych i genezę parafii.

Rozdział drugi „Miejsca kultu” poświęcony będzie świątyni i jej wyposażeniu, kościołowi filialnemu w Górze, cmentarzowi i kapliczkom oraz krzyżom.

Następny rozdział noszący tytuł „Podstawy materialne” będzie zawierał omówienie problemu gruntów parafialnych, składek i opłat.

Czwarty rozdział „Struktura demograficzno-społeczna parafii Pinczyn w latach 1920-2005” będzie przedstawiał demografię parafii i rozwarstwienie zawodowe.

Piąty z rozdziałów p.t.: „Duszpasterze parafii Pinczyn w latach 1920-2005” będzie prezentował sylwetki proboszczów i innych kapłanów pracujących w parafii w wybranych latach.

W rozdziale szóstym „Duszpasterstwo sakramentalne” autor zajmie się sakramentami udzielanymi w parafii oraz niektórymi sakramentaliami.

Siódmy rozdział zatytułowany „Inne formy duszpasterstwa” będzie omówieniem następujących zagadnień: misje i rekolekcje, katechizacja, chór „Cecylia”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i opis róż różańcowych.

W zakończeniu autor zamieści swoje spostrzeżenia i wnioski.
 
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej pracy.

Pobierz pracę - Anna Polc_Dzieje parafii Pinczyn w latach 1920-2005